Μέχρι και ποινή φυλάκισης για εγκατάσταση ή διεξαγωγή αγώνων χωρίς άδεια

Το βράδυ της Τετάρτης 28/6 ψηφίστηκαν στη Βουλή οι τροποποιήσεις στον Αθλητικό Νόμο με τις σημαντικότερες από αυτές να αφορούν την αδειοδότηση και κατηγοριοποίηση των εγκαταστάσεων, την άδεια λειτουργίας, την άδεια διεξαγωγής αθλητικών συναντήσεων και τα δεδομένα για την κάρτα υγείας. Στα αξιοσημείωτα των τροποποιήσεων είναι και η ύπαρξη ποινής φυλάκισης σε όσους επιτρέψουν να διεξαχθούν αγώνες σε εγκαταστάσεις οι οποίες δεν διαθέτουν άδεια λειτουργίας. Σε αυτές τις νέες τροποποιήσεις υπάρχουν πολλά σημεία στα οποία αξίζει να σταθεί κανείς και το Squash.gr σας παρουσιάζει τα κυριότερα από αυτά που αφορούν το άθλημα της τοιχοσφαίρισης και τους χώρους που υπάρχουν στην χώρα μας.

Κατηγοριοποίηση των εγκαταστάσεων και οι λεπτομέρειες για την αδειοδότησή τους

Ένα κομμάτι στο οποίο δίνεται μεγάλη έμφαση είναι οι αθλητικές εγκαταστάσεις. Σε αυτόν τον τομέα έχουμε αναλυτική κατηγοριοποίηση των εγκαταστάσεων ανάλογα με τη χρήση τους, τον πληθυσμό της περιοχής που εξυπηρετούν καθώς και τις ομάδες που φιλοξενούν. Παράλληλα, γίνεται αναφορά και στον τρόπο με τον οποίο η κάθε μία από αυτές θα παίρνει από εδώ και πέρα την αδειοδότησή της. Μοναδική εξαίρεση αποτελούν το ΟΑΚΑ, το Καυτανζόγλειο, το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας καθώς και το ΕΑΚΝ Αγίου Κοσμά για τα οποία θα αποφασίζει ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού.

Ένταξη των αθλητικών εγκαταστάσεων σε κατηγορίες

1. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες, ανάλογα µε το είδος, το µέγεθος, τη δυναµικότητά τους και την κατηγορία των αγώνων που φιλοξενούν (οι εγκαταστάσεις για την τοιχοσφαίριση υπάγονται στην Ομάδα Δ)

α) Κοινές αθλητικές εγκαταστάσεις:

α) Οµάδα Α1: Υπαίθριες εγκαταστάσεις χωρίς θεατές ή έως 500 θεατές, σε οικισµούς µε πληθυσµό έως 200 κατοίκους, στις οποίες διεξάγονται µόνο προπονήσεις.

β) Οµάδα Α2: Υπαίθριες εγκαταστάσεις χωρίς θεατές ή έως 500 θεατές, σε οικισµούς µε πληθυσµό πάνω από 200 κατοίκους, στις οποίες διεξάγονται και αγώνες.

γ) Οµάδα Β1: Υπαίθριες εγκαταστάσεις από 500 έως 5.000 θεατές, όπου διεξάγονται τοπικοί ή ερασιτεχνικοί αγώνες.

δ) Οµάδα Β2: Υπαίθριες εγκαταστάσεις από 500 έως 5.000 θεατές, όπου διεξάγονται αγώνες εθνικών κατηγοριών.

ε) Οµάδα Γ1: Υπαίθριες εγκαταστάσεις από 500 έως 5.000 θεατές, όπου διεξάγονται διεθνείς αγώνες ή αγώνες επαγγελµατικών κατηγοριών.

στ) Οµάδα Γ2: Υπαίθριες εγκαταστάσεις µε 5.000 θεατές και πάνω, ανεξάρτητα από την κατηγορία των αγώνων.

ζ) Οµάδα Δ: Κλειστές εγκαταστάσεις χωρίς θεατές ή έως 1.000 θεατές.

η) Οµάδα Ε1: Κλειστές εγκαταστάσεις µε πάνω από 1.000 θεατές, όπου διεξάγονται τοπικοί ή ερασιτεχνικοί αγώνες.

θ) Οµάδα Ε2: Κλειστές εγκαταστάσεις µε πάνω από 1.000 θεατές, όπου διεξάγονται αγώνες εθνικών κατηγοριών.

ι) Οµάδα ΣΤ: Κλειστές εγκαταστάσεις µε πάνω από 1.000 θεατές, όπου διεξάγονται διεθνείς αγώνες ή αγώνες επαγγελµατικών κατηγοριών.

β) Ειδικές αθλητικές εγκαταστάσεις:

α) Οµάδα Ζ: Υπαίθριες εγκαταστάσεις (µόνιµες ή προσωρινές) διαµορφωµένες σε φυσικό περιβάλλον (θάλασσα, ποτάµι, λίµνη, δάσος κ.λπ.) ή σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων, καθώς και εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση του αεροαθλητισµού.

β) Οµάδα Η: Υπαίθριες εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδοµής της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α΄ 155) (χιονοδροµικά κέντρα, αυτοκινητοδρόµια κ.λπ.).

γ) Οµάδα Θ1: Προσωρινές διαµορφώσεις για διοργάνωση αγώνων εντός αθλητικής εγκατάστασης, η οποία διαθέτει άδεια λειτουργίας για άλλο άθληµα (υπαίθριες εγκαταστάσεις).

δ) Οµάδα Θ2: Προσωρινές διαµορφώσεις για διοργάνωση αγώνων εντός αθλητικής εγκατάστασης, η οποία διαθέτει άδεια λειτουργίας για άλλο άθληµα (κλειστές εγκαταστάσεις).

ε) Οµάδα Ι: Προσωρινές διαµορφώσεις για διοργάνωση αγώνων εντός αθλητικής εγκατάστασης, η οποία υπάγεται στο άρθρο 32 του ν. 2725/1999 και διαθέτει άδεια λειτουργίας από την περιφέρεια (ιδιωτικό γυµναστήριο, ιδιωτική σχολή γυµναστικής) ή εντός µη αθλητικής εγκατάστασης (ξενοδοχείο, σχολείο, εκθεσιακό κέντρο κ.λπ.).

2. Διαδικασία ένταξης αθλητικών εγκαταστάσεων σε κατηγορίες:

α) Η Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού εκδίδει µέσα σε τρεις (3) µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος απόφαση µε την κατάταξη όλων των εθνικών και ολυµπιακών αθλητικών εγκαταστάσεων. Πριν την έκδοση της άδειας λειτουργίας που περιγράφεται στο επόµενο άρθρο, ο φορέας διοίκησης κάθε εγκατάστασης δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν έχουν µεταβληθεί οι συνθήκες και εποµένως η εγκατάσταση παραµένει στην ίδια κατηγορία.

Σε περίπτωση µεταβολής των συνθηκών, εκδίδεται νέα απόφαση από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού.

β) Οι δήµοι όλης της χώρας εκδίδουν µέσα σε τρεις (3) µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος απόφαση µε την κατάταξη όλων των δηµοτικών και κοινοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων εντός των διοικητικών τους ορίων. Οι Περιφέρειες όλης της χώρας εκδίδουν µέσα σε τρεις (3) µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος απόφαση µε την κατάταξη όλων των περιφερειακών αθλητικών εγκαταστάσεων εντός των διοικητικών τους ορίων.

Πριν την έκδοση της άδειας λειτουργίας του άρθρου 56Β, ο φορέας διοίκησης κάθε εγκατάστασης δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν έχουν µεταβληθεί οι συνθήκες και εποµένως η εγκατάσταση παραµένει στην ίδια κατηγορία.

Σε περίπτωση µεταβολής των συνθηκών, εκδίδεται νέα απόφαση από τον οικείο δήµο.

γ) Για τους σωµατειακούς και όσους ιδιωτικούς χώρους άθλησης υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, καθώς και για τις ειδικές αθλητικές εγκαταστάσεις (οµάδες Ζ, Η, Θ1, Θ2 και Ι), η κατηγορία στην οποία εντάσσονται βεβαιώνεται αιτιολογηµένα µε υπεύθυνη δήλωση µηχανικού ή του ιδιοκτήτη της εγκατάστασης, προκειµένου να εκδοθεί η άδεια λειτουργίας του άρθρου 56Β από την αρµόδια Αρχή.»

Άδεια λειτουργίας

1. Για τη λειτουργία οποιουδήποτε αγωνιστικού χώρου ή χώρου άθλησης όλων των εθνικών, ολυµπιακών, περιφερειακών, δηµοτικών, κοινοτικών ή σωµατειακών γυµναστηρίων όλων των κέντρων άθλησης ή χώρων αθλοπαιδιών και εν γένει των αθλητικών εγκαταστάσεων, πλην των υπαγοµένων στις διατάξεις του άρθρου 32 του παρόντος νόµου και των περιπτώσεων στ΄, ζ΄ και η΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, απαιτείται άδεια για τη συνδροµή των αναγκαίων προϋποθέσεων ασφαλείας για αθλούµενους και θεατές. Η άδεια λειτουργίας χορηγείται στη διοίκηση της αθλητικής εγκατάστασης ή στο φορέα στον οποίο αυτή ανήκει µε βάση την κατηγορία της εγκατάστασης και τον τρόπο αδειοδότησης που περιγράφεται παρακάτω. Από τις ολυµπιακές εγκαταστάσεις εξαιρούνται το Ολυµπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών, το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και το Εθνικό Στάδιο Καυτανζόγλειο Θεσσαλονίκης και το ΕΑΚΝ Άγιος Κοσµάς, για τα οποία θα εκδίδει την άδεια λειτουργίας ο Γενικός Γραµµατέας Αθλητισµού µε όρους που θα καθοριστούν µε απόφαση του αρµόδιου για θέµατα αθλητισµού Υπουργού. Μέχρι την έκδοση της ως άνω απόφασης, θα εφαρµόζονται οι διατάξεις της ΥΠΠΟΑ / ΓΔΥΑ / ΔΤΥ / ΤΠΑΑΕ /305275/1048/131/22/26.11.2014 απόφασης του Υφυπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού (Β΄ 3319).

2. Η διαδικασία αδειοδότησης των αθλητικών εγκαταστάσεων, ανάλογα µε την κατηγορία της αθλητικής εγκατάστασης, είναι η εξής:

α) Για τις οµάδες Α1 και Α2: Μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη της αθλητικής εγκατάστασης και κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης µηχανικού ή βεβαίωσης της τεχνικής υπηρεσίας του οικείου Δήµου ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις αδειοδότησής της, χορηγείται η άδεια λειτουργίας µε απόφαση Δηµάρχου. Η άδεια ισχύει για πέντε (5) έτη, εφόσον πριν τη λήξη κάθε έτους κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι δεν έχει ανέλθει σε ανώτερη κατηγορία η οµάδα που αγωνίζεται στη συγκεκριµένη έδρα και δεν έχει γίνει καµία αλλαγή στην εγκατάσταση.

β) Για τις οµάδες Β1, Β2, Δ και Ε1: Μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη της αθλητικής εγκατάστασης και κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης µηχανικού ή βεβαίωσης της τεχνικής υπηρεσίας του οικείου Δήµου ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις αδειοδότησής της, χορηγείται η άδεια λειτουργίας µε απόφαση Δηµάρχου. Η άδεια ισχύει για τρία (3) έτη, εφόσον πριν τη λήξη κάθε έτους κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι δεν έχει ανέλθει σε ανώτερη κατηγορία η οµάδα που αγωνίζεται στη συγκεκριµένη έδρα και δεν έχει γίνει καµία αλλαγή στην εγκατάσταση.

γ) Για την οµάδα Ε2: Μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη της αθλητικής εγκατάστασης, η επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας του επόµενου άρθρου ελέγχει την εγκατάσταση και ο αρµόδιος Περιφερειάρχης χορηγεί την άδεια λειτουργίας, εφόσον είναι θετική η εισήγηση της επιτροπής. Η άδεια ισχύει για τρία (3) έτη, εφόσον πριν τη λήξη κάθε έτους κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι δεν έχει ανέλθει σε ανώτερη κατηγορία η οµάδα που αγωνίζεται στη συγκεκριµένη έδρα και δεν έχει γίνει καµία αλλαγή στην εγκατάσταση.

δ) Για τις οµάδες Γ1, Γ2 και ΣΤ: Μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη της αθλητικής εγκατάστασης, η επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας του επόµενου άρθρου ελέγχει την εγκατάσταση και ο αρµόδιος Περιφερειάρχης χορηγεί την άδεια λειτουργίας, εφόσον είναι θετική η εισήγηση της επιτροπής. Η άδεια ισχύει για δύο (2) έτη, εφόσον πριν τη λήξη του πρώτου έτους κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι δεν έχει ανέλθει σε ανώτερη κατηγορία η οµάδα που αγωνίζεται στη συγκεκριµένη έδρα και δεν έχει γίνει καµία αλλαγή στην εγκατάσταση.

ε) Για την οµάδα Ζ: Την άδεια λειτουργίας χορηγεί ο αρµόδιος Περιφερειάρχης εφόσον προσκοµίζονται: αα) βεβαίωση της οικείας οµοσπονδίας για την καταλληλότητα και την ασφάλεια του χώρου, ββ) παραχώρηση του δικαιώµατος χρήσης από τον ιδιοκτήτη της έκτασης, γγ) κατάθεση όλων των απαιτούµενων εγκρίσεων (για τη χρήση αιγιαλού, δάσους, εναέριου χώρου κ.λπ.) βάσει της κείµενης νοµοθεσίας και δδ) υπεύθυνη δήλωση του χρήστη της εγκατάστασης ότι τηρούνται όλες οι προδιαγραφές και οι κανονισµοί ασφαλείας που αφορούν τη διαµόρφωση και τη λειτουργία του χώρου.

στ) Για την οµάδα Η: Ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4276/2014 (Α΄155) και της εν γένει κείµενης νοµοθεσίας. Παράλληλα απαιτούνται και όλα τα δικαιολογητικά της προηγούµενης περίπτωσης.

ζ) Για τις οµάδες Θ1 και Θ2: Δεν απαιτείται έκδοση άδειας λειτουργίας, παρά µόνο: αα) βεβαίωση της οικείας οµοσπονδίας για την καταλληλότητα και την ασφάλεια του χώρου, ββ) παραχώρηση του δικαιώµατος χρήσης από τον ιδιοκτήτη της έκτασης και γγ) υπεύθυνη δήλωση του χρήστη της εγκατάστασης ότι τηρούνται όλες οι προδιαγραφές και οι κανονισµοί ασφαλείας που αφορούν τη διαµόρφωση και τη λειτουργία του χώρου. Αν ο αριθµός των θεατών υπερβαίνει τον επιτρεπόµενο από την ισχύουσα άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης (ή όταν η διοργάνωση γίνεται στον περιβάλλοντα χώρο της εγκατάστασης και ο αριθµός των θεατών υπερβαίνει τους 2.000), απαιτείται επιπλέον µελέτη πυροπροστασίας για την προσωρινή χρήση, εγκεκριµένη από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

η) Για την οµάδα Ι: Δεν απαιτείται έκδοση άδειας λειτουργίας, παρά µόνο: αα) βεβαίωση της οικείας οµοσπονδίας για την καταλληλότητα και την ασφάλεια του χώρου, ββ) παραχώρηση του δικαιώµατος χρήσης από τον ιδιοκτήτη της έκτασης και γγ) υπεύθυνη δήλωση του χρήστη της εγκατάστασης ότι τηρούνται όλες οι προδιαγραφές και οι κανονισµοί ασφαλείας που αφορούν τη διαµόρφωση και τη λειτουργία του χώρου. Αν ο αγώνας πραγµατοποιείται σε κλειστό χώρο µε παρουσία θεατών ή όταν γίνεται σε υπαίθρια έκταση και ο αριθµός των θεατών υπερβαίνει τους 2.000, απαιτείται επιπλέον µελέτη πυροπροστασίας για την προσωρινή χρήση, εγκεκριµένη από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

3. Στην άδεια λειτουργίας ορίζονται τα αθλήµατα που µπορεί να φιλοξενηθούν στην εγκατάσταση, το είδος των δραστηριοτήτων που θα ασκηθούν ανά άθληµα (αγώνες ή προπονήσεις), καθώς επίσης και ο ανώτατος επιτρεπόµενος ή µη αριθµός θεατών που µπορούν να παρευρεθούν ανά κερκίδα ή τµήµα της αθλητικής εγκατάστασης κατά τη διεξαγωγή κάθε αθλητικής συνάντησης ή αγωνίσµατος. Αντίγραφο της άδειας ή της τυχόν ανάκλησής της ή τροποποίησής της κοινοποιείται στην κατά περίπτωση διοργανώτρια αρχή του αθλήµατος, στην οικεία αστυνοµική αρχή, στην αρµόδια για τα θέµατα αθλητισµού υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, στη Διαρκή Επιτροπή για την Αντιµετώπιση της Βίας και στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού/Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.

4. Η άδεια λειτουργίας µπορεί να είναι προσωρινή, µε τον όρο εντός καθορισµένης προθεσµίας να αποκατασταθούν τυχόν ελλείψεις, ή και τµηµατική, εξαιρώντας τµήµατα της εγκατάστασης που κρίνονται ακατάλληλα.

5. α) Η ανάκληση ή η τροποποίηση της άδειας λειτουργίας αθλητικής εγκατάστασης είναι οποτεδήποτε δυνατή µε την ίδια διαδικασία που προβλέπεται για τη χορήγησή της, µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του Δηµάρχου για τις οµάδες Α1, Α2, Β1, Β2, Δ και Ε1 ή του αρµόδιου Περιφερειάρχη για τις οµάδες Γ1, Γ2, Ε2 και ΣΤ. Εάν διαπιστωθεί ότι η αθλητική εγκατάσταση λειτουργεί χωρίς άδεια λειτουργίας, ο Δήµαρχος ή ο αρµόδιος Περιφερειάρχης διατάσσουν µε απόφασή τους τη σφράγισή της µέχρι την εκπλήρωση όλων των προϋποθέσεων που απαιτούνται για τη χορήγηση άδειας λειτρουργίας για τη συγκεκριµένη κατηγορία εγκατάστασης και την επιτυχή περάτωση της σχετικής διαδικασίας αδειοδότησης. Κατά της απόφασης του Δηµάρχου ή του αρµόδιου Περιφερειάρχη για µη χορήγηση, τροποποίηση ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας ασκείται αίτηση θεραπείας, εντός µηνός από την κοινοποίηση της απόφασης σε κάθε ενδιαφερόµενο. Οι κερκίδες ή τµήµατα των αθλητικών εγκαταστάσεων που προορίζονται για τους θεατές σε περίπτωση ακαταλληλότητάς τους σφραγίζονται, µε απόφαση Δηµάρχου ή του αρµόδιου Περιφερειάρχη, µέχρι την αποκατάσταση των ατελειών ή ελλείψεων, η οποία διαπιστώνεται µε νέο έλεγχο. Με ευθύνη του ιδιοκτήτη ή του υπεύθυνου της αθλητικής εγκατάστασης απαγορεύεται η πρόσβαση και παραµονή θεατών στους χώρους αυτούς.

β) Σε κάθε περίπτωση, η άδεια λειτουργίας ανακαλείται και η εγκατάσταση επανελέγχεται από την επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας ή η καλή της κατάσταση επαναβεβαιώνεται µε υπεύθυνη δήλωση µηχανικού ή βεβαίωση της τεχνικής υπηρεσίας του οικείου Δήµου, µετά από προγραµµατισµένες (π.χ. προσθήκες ή άλλες σηµαντικές µετατροπές της εγκατάστασης) ή έκτακτες µεταβολές (εκτεταµένες καταστροφές λόγω φυσικών φαινοµένων, επεισοδίων βίας κ.λπ.). Η εν λόγω ανάκληση της άδειας γίνεται µε τη διαδικασία που προβλέπεται στην περίπτωση α΄ της παρούσας παραγράφου.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµικών και Πολιτισµού και Αθλητισµού ρυθµίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις και προδιαγραφές αδειοδότησης των εγκαταστάσεων, θέµατα ασφάλειας και πυροπροστασίας, η διαδικασία, τα προσόντα επιλογής και ζητήµατα αποζηµιώσεων των µελών της Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας του άρθρου 56Γ και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου. Μέχρι την έκδοση της παραπάνω κοινής απόφασης των συναρµόδιων Υπουργών, ισχύει η υπ’ αριθµ. 46596/2004 (Β΄ 1793) κ.υ.α., όπως ισχύει.

7. Οι ρυθµίσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 5 ισχύουν και για την Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλότητας των αθλητικών εγκαταστάσεων του Ο.Α.Κ.Α., του Σ.Ε.Φ., του Ε.Σ. Καυτανζόγλειο και του Ε.Α.Κ.Ν. Αγίου Κοσµά, η άδεια λειτουργίας των οποίων αποτελεί αρµοδιότητα του Γενικού Γραµµατέα Αθλητισµού.

8. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει τρεις (3) µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Οι περιπτώσεις γ΄ και δ΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου αρχίζουν να ισχύουν από 1.1.2018.»

Άδεια διεξαγωγής αθλητικών συναντήσεων

1. Αθλητική συνάντηση δεν διεξάγεται αν ο χρήστης της αθλητικής εγκατάστασης δεν έχει εξασφαλίσει άδεια διεξαγωγής της.

2. Προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης:

α) Για τις κοινές αθλητικές εγκαταστάσεις (ομάδες Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2, Δ, Ε1, Ε2 και ΣΤ) της περίπτωσης α΄της παραγράφου 1 του άρθρου 56Α, η άδεια διεξαγωγής της αθλητικής συνάντησης χορηγείται, εφόσον η αθλητική εγκατάσταση διαθέτει την άδεια λειτουργίας του άρθρου 56Β, η συνάντηση διεξάγεται με την έγκριση αναγνωρισμένης αθλητικής ομοσπονδίας ή διοργανώτριας αρχής και βεβαιώνεται η καλή λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων εισιτηρίων και εποπτείας, αν για το συγκεκριμένο άθλημα και την κατηγορία αγώνων αυτό απαιτείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του ν. 4326/2015 (Α΄49), των υπ’ αριθμ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ/229157/12877/1280/236/2015 (Β’ 1801) και ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ/229158/12878/1281/237/2015 (Β’ 1802) κ.υ.α. και του άρθρου 41Γ του παρόντος, όπως ισχύουν. Την άδεια διεξαγωγής της συνάντησης χορηγεί ο προϊστάμενος της αρμόδιας για τα θέματα αθλητισμού υπηρεσίας της οικείας Περιφέρειας. Αντίγραφο της άδειας διεξαγωγής κοινοποιείται στην οικεία αστυνομική ή, κατά περίπτωση, στη λιμενική αρχή για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και τάξης.

β) Για τις ειδικές αθλητικές εγκαταστάσεις (ομάδες Ζ, Η, Θ1, Θ2 και Ι) της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 56Α, η άδεια διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης χορηγείται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας για τα θέματα αθλητισμού υπηρεσίας της οικείας Περιφέρειας, εφόσον προσκομιστούν τα προβλεπόμενα στις περιπτώσεις ε΄, στ΄, ζ΄ και η΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 56Β, αντίστοιχα.

3. Η ισχύς της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου αρχίζει τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

Ποινή φυλάκισης στους παραβάτες

Στα αξιοσημείωτα των τροποποιήσεων είναι και η ύπαρξη ποινής σε όσους επιτρέψουν να διεξαχθούν αγώνες σε εγκαταστάσεις οι οποίες δεν διαθέτουν άδεια λειτουργίας. Ο ιδιοκτήτης ή ο χρήστης αθλητικής εγκατάστασης τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών και πρόστιμο ύψους τουλάχιστον 50.000 ευρώ.

Αναλυτικά η τροποποίηση αναφέρει: «Με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ τιμωρείται ο ιδιοκτήτης ή ο χρήστης αθλητικής εγκατάστασης που στερείται άδειας λειτουργίας και παραχωρεί ή επιτρέπει τη διενέργεια σε αυτή αθλητικής εκδήλωσης. Οι ποινές του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλονται και στον Πρόεδρο Αθλητικού Σωματείου, αθλητικών ανώνυμων εταιρειών ή τμημάτων αμειβομένων αθλητών που συμμετέχει στην αθλητική εκδήλωση. Ποινική δίωξη δεν μπορεί να ασκηθεί και ο υπεύθυνος απαλλάσσεται από κάθε ποινή αν για οποιονδήποτε λόγο δεν έχουν συγκροτηθεί οι επιτροπές ή δεν είναι εφικτός ο έλεγχος των αθλητικών εγκαταστάσεων από τις επιτροπές του άρθρου 56Γ.»

Υποχρεωτική η «κάρτα υγείας»

Μία από τις άλλες τροποποιήσεις που προστέθηκαν στον Αθλητικό Νόμο αφορούν την «Κάρτα Υγείας». Σε αυτή τονίζεται ότι πλέον γίνεται απαραίτητη η «Κάρτα Υγείας» ακόμα και για τις προπονήσεις και ότι θα πρέπει να ανανεώνεται κάθε ένα χρόνο. Παράλληλα, σε διάστημα ενός (1) έτους, οι Εθνικές Αθλητικές Ομοσπονδίες οφείλουν να τροποποιήσουν τα Δελτία Αθλητικής Ιδιότητας σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται.

Αναλυτικά όσα αναφέρονται: «Η παρ. 9 του άρθρου 33 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), όπως είχε τροποποιηθεί με το άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 3708/ 2008 (Α΄ 210), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«9. Η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες. Η πιστοποίηση αυτή δίδεται μόνο κατόπιν συγκεκριμένων ιατρικών εξετάσε- ων, οι οποίες προσδιορίζονται με εισήγηση του Εθνικού Κέντρου Αθλητικών Ερευνών (ΕΚΑΕ) και θεσπίζονται με κοινή υπουργική απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Υπουργού Υγείας. Η πιστοποίηση ικανότητας προς άθληση καταγράφεται σε κάρτα υγείας, η οποία αποτελεί προσωπικό έγγραφο του αθλητή, βρίσκεται στην κατοχή του και ισχύει για ένα (1) έτος από τη θεώρησή της. Ανανεώνεται και εκδίδεται από τις Εθνικές Αθλητικές Ομοσπονδίες.

Η Κάρτα Υγείας του Αθλητή θεωρείται βάσει της προαναφερθείσας κοινής υπουργικής απόφασης από ιατρούς μονάδων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Νομαρχιακών, Περιφερειακών ή Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, υγειονομικών στρατιωτικών μονάδων ή από ιατρούς έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και ιατρούς του ιδιωτικού τομέα, κατέχοντες την καρδιολογική ειδικότητα. Σε ιατρούς λοιπών ειδικοτήτων παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων που διοργανώνει το ΕΥΑΕΤ σε θέματα προαγωνιστικού ελέγχου των αθλητών, με βάση την προαναφερθείσα κοινή υπουργική απόφαση.

Η Κάρτα Υγείας Αθλητή συνιστά αυτοτελές έγγραφο και δεν συνδέεται με το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας. Προσκομίζεται υποχρεωτικά στη γραμματεία ή στον αρμόδιο διαιτητή αγώνα κάθε είδους αθλητικής εκδήλωσης αγωνιστικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τους κανονισμούς διεξαγωγής αγώνων των Εθνικών Αθλητικών Ομοσπονδιών ως βασική προϋπόθεση συμμετοχής στον αγώνα.

Στην Κάρτα Υγείας Αθλητή αναγράφονται τα παρακάτω: α) Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία, β) Όνομα, επίθετο, πατρώνυμο αθλητή, γ) Έτος γέννησης, δ) Άθλημα, ε) Φωτογραφία, στ) Αριθμός Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας, ζ)ΑΜΚΑ, η) Ημερολογιακή θεώρηση με βεβαίωση – υπογραφή ιατρού για την πιστοποίηση συμμετοχής στο άθλημα (προετοιμασία και αγώνες) και βεβαίωση – υπογραφή ότι έχει υποβληθεί στις ιατρικές εξετάσεις που ορίζονται στην προαναφερθείσα κοινή υπουργική απόφαση.

Από την ψήφιση του παρόντος μέσα σε διάστημα ενός (1) έτους, οι Εθνικές Αθλητικές Ομοσπονδίες οφείλουν να τροποποιήσουν τα Δελτία Αθλητικής Ιδιότητας, να μεριμνήσουν για την ενημέρωση των αθλητικών σωματείων της δύναμής τους και την έκδοση των καρτών υγείας των αθλητών τους.

Η τροποποίηση των Δελτίων Αθλητικής Ιδιότητας, καθώς και η έκδοση της Κάρτας Υγείας των Αθλητών γίνεται ατελώς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των αθλητικών σωματείων και των αθλητών.»

Advertisements